Untitled

Opis kolumn podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów

Opis kolumn podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
Finansowa nazwa: Opis kolumn podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
Finansowy opis:

Księga przychodów i rozchodów składa się z 17 kolumn. Podstawowy podział to:
– kolumny od 1 do 6 – które są przeznaczone są do opisu operacji gospodarczych
– kolumny od 7 do 9 – które są przeznaczone są do ewidencji przychodów
– kolumny od 10 do 16 – przeznaczone są do ewidencji kwot kosztów uzyskania przychodów
– kolumna 17 – w niej zamieszcza się uwagi

Kolumna 1 – Liczba porządkowa
Ta kolumna jest przeznaczona do wpisywania kolejnych numerów zapisów w księdze. Tym samym numerem trzeba oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu – np. umieszczając go na odwrocie faktury. Należy zachować kolejność numeracji – przynajmniej miesięcznej – ale można też i rocznej. Po zamknięciu danego miesiąca i rozpoczęciu ewidencji nowego miesiąca podatnik nie ma już możliwości dodania zapisów w poprzednim miesiącu.

Kolumna 2 – Data zdarzenia gospodarczego
Ta kolumna jest przeznaczona do wpisywania dnia miesiąca, w którym dokonano operacji gospodarczej. Jest to zarówno data osiągnięcia przychodu ale i także data poniesienia kosztu. Jeśli księgujemy zdarzenie z okresu wcześniejszego to ewidencjonujemy je z datą 1 danego miesiąca. Można wtedy umieścić w uwagach informację o rzeczywistym terminie wystawienia dokumentu.

Kolumna 3 – Numer dowodu księgowego
Tu wpisujemy numer z faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych

Kolumna 4 i 5 – Imię i nazwisko (firma) i adres kontrahenta
Wpisujemy dane dotyczące kontrahentów z którymi zawarte zostały transakcje. Kolumn tych nie wypełniamy gdy ewidencjonujemy sprzedaż dokonaną na podstawie dziennych zestawień sprzedaży lub dowodów wewnętrznych.

Kolumna 6 – Opis zdarzenia gospodarczego
Opisujemy tutaj rodzaj przychodu lub wydatku np. art. biurowe, zakup benzyny itd.

Kolumna 7 – Wartość sprzedanych towarów i usług
Ujmujemy tutaj przychody uzyskane ze sprzedaży towarów (wyrobów) i usług Ogólnie rzecz ujmując w tej kolumnie przedsiębiorca ewidencjonuje przychody z podstawowej działalności swojej firmy. Wartość udzielonych zwróconych towarów ewidencjonuje się ze znakiem „minus” .

Kolumna 8 – Pozostałe przychody
Kolumna ta służy do wpisywania przychodów innych niż przychody ze sprzedaży towarów (wyrobów) i usług. Mogą to być np. :
– przychody ze sprzedaży środków trwałych
– otrzymane dotacje i dofinansowania, kary umowne, odsetki

Kolumna 9 – Razem przychód
Suma kolumn 8 i 7.

Kolumna 10 – Zakup towarów handlowych i materiałów
Zapisujemy tutaj wydatki związane z zakupami towarów handlowych oraz surowców i materiałów. Ewidencji dokonuje się według cen zakupu wraz z opłatami celnymi i akcyzą.

Kolumna 11 – Koszty uboczne zakupu
Tutaj księgujemy koszty związane z zakupami księgowanymi w kolumnie 10, mogą to być np.:
– koszty transportu,
– koszty ubezpieczenia towarów w drodze,
– koszty opakowania.

Kolumna 12 – Wynagrodzenia w gotówce i w naturze.
Służy do ewidencji wynagrodzeń pracowników wypłacanych zarówno w formie gotówkowej jak i w formie bezgotówkowej. Do księgi wpisuje się wartość wynagrodzenia brutto. Wpisów dokonujemy na podstawie listy płac lub innych dowodów księgowych.

Kolumna 13 – Pozostałe wydatki.
Przeznaczona do ewidencji pozostałych wydatków (kosztów), które nie są ewidencjonowane w kolumnach od 10 do 12. Mogą to być :
– czynsz za lokal,
– opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o.,
– opłaty pocztowe,
– usługi telekomunikacyjnych ,
– koszty remontów i napraw,
– amortyzacjia środków trwałych,
– zakupu wyposażenia firmy,
– zakupu materiałów biurowych,
– kosztów użytkowania samochodu w firmie,
– raty leasingowe,

Kolumna 14 – Razem wydatki
Suma kolumn 12 i 13.

Kolumna 15 – nienazwana
Kolumna 16 – Koszty działalności badawczo rozwojowej
Kolumna ta jest przeznaczona do ewidencji działalności badawczo rozwojowej.
Kolumna 17 – Uwagi
Kolumna ta jest przeznaczona do zapisywania wszelkiego rodzaju informacji dodatkowej.

Finansowa siedziba: HAH.pl strona domowa
Finansowa kategoria: