Single post

Kredyty bez bik

W jaki sposób wylicza się zdolność kredytową podmiotów Gospodarczych? Aby uzyskać kredyt gospodarczy-potencjalny kredytobiorca misi wypełnić wniosek kredytowy.
Do wniosku musi załączyć wiele dokumentów np. bilans i rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie-zazwyczaj z ostatniego roku, wyciąg z rejestru handlowego, zaświadczenie o barku zaległości podatkowych i wobec ZUS.

Oświadczenie o obecnej wysokości zobowiązań przedsiębiorstwa.
Na podstawie przedłożonych dokumentów bank wstępnie ocenia zdolność kredytową przedsiębiorstwa.
Kolejny krok to określenie wysokości kredytu jaką chce uzyskać przedsiębiorstwo oraz cel kredytowania, jak i ocena korzyści jakie przedsiębiorstwo może uzyskać dzięki kredytowi.
Następnie przedstawie możliwości i formy spłaty kredytu.
Przyszły kredytobiorca podaje proponowany rozkład spłaty zobowiązania. Następnie przedstawia zabezpieczenia kredytu.
W kolejnym kroku bank dokonuje analizy na podstawie zebranych dokumentów-tzw. Analizy wskaźnikowej.Analiza wskaźnikowa jest podstawą do dostarczenia pełnej informacji o kondycji i możliwościach kredytobiorcy.
Forfaiting – Forfaiting jest sposobem finansowania rozliczeń pomiędzy eksporterem a importerem.
Polega na zbyciu przez eksportera wierzytelności o odroczonym terminie płatności, zabezpieczonych w formie weksla własnego importera lub traty (weksla trasowanego) akceptowanej przez importera.
Importer przekazuje eksporterowi weksel jako zapłatę za dostarczony towar.
Eksporter odstępuje weksel bankowi i natychmiast otrzymuje od niego zapłatę pomniejszoną o dyskonto, nie ponosi przy tym odpowiedzialności za realizację weksla.
Bank – forfaiter dyskontuje weksel bez prawa regresu do eksportera, a więc na własne ryzyko.
Weksel importera musi być poręczony przez jego bank, ryzyko banku nie jest więc duże.
Kiedy nadchodzi termin płatności weksla, bank – forfaiter przedstawia go do wykupienia bankowi importera.