Single post

Kredyty Gotówkowe

Zabezpieczenia prawne udzielonych kredytów.Wyróżniamy dwie grupy zabezpieczeń: osobiste i rzeczowe.

Osobiste zabezpieczenie – dłużnik ponosi osobistą odpowiedzialność za spłatę długu.
Czyli gwarantuje on całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem wywiązanie się z zobowiązań wobec banku. Do zabezpieczeń osobistych należą: weksel własny In blanco, poręczenie wekslowe, przelew wierzytelności.

Zabezpieczenia rzeczowe-przedmiotem jest określona część majątku dłużnika bądź osoby trzeciej.
Do zabezpieczeń rzeczowych należą różne formy hipoteki, przewłaszczenia i zastawy jak również blokada środków na rachunku bankowym i kaucja.