Single post

Kredyty Konsolidacyjne

Źródła ryzyka kredytowego-sytuacja makroekonomiczna, stopy procentowe BC, kursy walutowe, cena papierów wartościowych.

Jak definiujemy zdolność kredytową Podstawowym warunkiem udzielania kredytu, wynikającym z polskiego prawa bankowego jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej czyli jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach.

Zdolność kredytowa nie dotyczy tylko bieżącej sytuacji majątkowej kredytobiorcy ale również jego przyszłej działalności gospodarczej i jej wyników-czyli bank bierze pod uwagę również perspektywiczną zdolność kredytową.